Parochie H. Gabriël wacht een jaar met veranderingen

In mei vorig jaar maakt de parochie H. Gabriël bekend dat binnen twee jaar zes van de in totaal elf kerken van de parochie gaan sluiten. Inmiddels staan we aan het begin van een nieuw jaar en lijkt het alsof er nog niet veel is veranderd. Alle elf de kerken hebben nog vrijwel elk weekend een viering en ook in het kerkbezoek is nog niks veranderd. De parochianen lijken nog weinig te merken van de ingrijpende beslissing. Dit zal echter snel veranderen zo blijkt in een gesprek met pastoor Jurgen Jansen en diaken Theo Reuling.

REGIO - Voor de mensen die eind december kerstvieringen in de kerken in Braamt, Kilder, Loil, Nieuw-Dijk, Nieuw Wehl en Stokkum hebben bijgewoond zal het een dubbel gevoel hebben gegeven. Je viert een hoogfeest binnen de katholieke kerk, maar weet ook dat dat voor het laatst in dit kerkgebouw zal zijn. Met het bekendmaken van de data van de laatste weekendvieringen is het duidelijk geworden dat er nu toch echt binnenkort iets zal veranderen. Maar er zal niet alleen iets veranderen voor de geloofskernen waarvan het kerkgebouw gesloten wordt. De gehele organisatiestructuur van de parochie wordt gewijzigd, waardoor ook geloofskernen waarvan vooralsnog het kerkgebouw open blijft zullen gaan veranderen.

Achter de schermen
Aan al die veranderingen is het afgelopen jaar hard gewerkt. Pastoor Jansen: “We hebben zeker niet stil gezeten nee. En dan heb ik het niet alleen over het bestuur en het pastoraal team, maar zeker ook over héél veel parochianen. Na de bekendmaking van de voorgenomen sluitingen hebben we eerst in alle 11 geloofskernen bijeenkomsten gehouden waar mensen hebben kunnen reageren op de voorgenomen beslissingen. Een intensieve periode met ruimte voor emoties maar vooral ook begrip en wederzijds respect voor elkaar. Argumentaties zijn gehoord en meegenomen in de definitieve besluitvorming die begin september door het bestuur is genomen.” In de extra uitgave van parochieblad De Gabriël is medio mei de parochianen uitgelegd hoe het zogenaamde herstructureringsproces verder zou verlopen. “Er zijn 17 werkgroepen geformeerd waarvoor we veel parochianen hebben gevraagd om deel van uit te maken” zegt diaken Theo Reuling. “Er zijn veel aandachtspunten die in dit proces onder de loep moeten worden genomen, en als bestuur en team hebben we niet de illusie dat wij daarin het best denkbare advies over hoe die processen in de toekomst moeten lopen aan onszelf zouden kunnen geven. De parochie heeft vele vrijwilligers die kennis van zaken hebben en die met een overkoepelende blik kunnen kijken naar een dergelijk proces. Denk bijvoorbeeld aan hoe het inzamelen van de kerkbijdrage in de toekomst moet gebeuren, hoe wordt de ledenadministratie geregeld of hoe gaan we in de toekomst communiceren?”

Als een kerk gaat sluiten zijn er veel vrijwilligers die ineens geen ‘eigen’ kerkgebouw meer hebben. Denk aan koorleden, collectanten, misdienaars, lectoren, etc. “De werkgroepen koren en liturgie hebben de afgelopen maanden inderdaad veel overleg gehad” zegt pastoor Jansen. “Daar sta je dan als koor in bijvoorbeeld Nieuw Wehl en hoor je dat het kerkgebouw waarin je regelmatig de vieringen verzorgd dicht gaat. Heb je jarenlang je stem laten horen en ben je gewend op een vast moment in de week te oefenen en ineens krijg je te horen dat het zingen in ‘jouw’ kerk voorbij is. We kunnen ons zo goed voorstellen hoe dat voelt… En daarom is het onze insteek om zoveel mogelijk mensen, vrijwilligers, binnen de parochie een plek te blijven geven. In het voorbeeld van de koren is er met alle koorbesturen en dirigenten gesproken om te horen wat de wensen van de koren zelf zijn. Dat is best een uitdaging want je vraagt aan mensen om te denken aan veranderingen die niet vertrouwd zijn. Chapeau dan ook voor de constructieve houding van de koren en hun leden!” Zo is er door elke werkgroep het afgelopen jaar een stap gemaakt om tot advies te komen voor een werkwijze die past binnen de parochie De Gabriël 2.0 zoals dit door pastoor Jansen en Diaken Reuling wordt genoemd.

Ingrijpende veranderingen
Tot nu toe is er vooral veel werk ‘achter de schermen’ verricht. Deze werkzaamheden zijn door regelmatig verschijnende ‘Nieuwsflitsen’ gecommuniceerd met de parochianen. Deze Nieuwsflitsen liggen achter in de kerken en zijn via de website en de Facebookpagina van de parochie te bekijken. De echte veranderingen zullen echter dit jaar zichtbaar en voelbaar zijn. “De parochianen zullen dit jaar inderdaad echt de veranderingen gaan merken. Op de eerste plaats voor de geloofskernen waar het kerkgebouw gesloten wordt”, geeft Theo Reuling aan. “De data van de laatste weekendvieringen zijn nu bekend en dat houdt dus in dat parochianen vanaf dat moment in het weekend naar een andere geloofskern moeten. Waar de sluiting van de kerkgebouwen tot nu toe een beetje leek door te sluimeren, wordt het dan dus harde realiteit.” Pastoor Jansen vult aan: “Maar ik wil hier met name benadrukken dat er óók voor de parochianen in de geloofskernen waar het kerkgebouw vooralsnog open blijft dingen gaan veranderen. Denk bijvoorbeeld aan de tijdstippen van de weekendvieringen. Als je van 11 kerkgebouwen terug gaat naar 5 moet je er goed naar kijken dat er zowel op de zaterdagavond als op twee tijdstippen op de zondag vieringen worden aangeboden. En als het even kan ook nog een beetje verspreid over de gehele parochie. Bovendien, zoals eerder aangegeven, is het aannemelijk dat er dan een koor uit een andere geloofskern zingt en datzelfde kan voor de lector van dienst gelden. Allemaal dingen die anders zijn dan men ‘gewend’ is.”        

Geloof in de toekomst
De parochie H. Gabriël zet deze stappen om geloof in de toekomst te kunnen blijven waarborgen. Waar nog weleens het geluid klinkt dat de kerk achter de feiten aanloopt kan hier toch gezegd worden dat de parochie juist vooruitstrevend is. Dat er kerken gesloten zouden moeten worden zal voor niemand een verrassing zijn, maar de parochie kiest er bewust voor nu al deze stappen te zetten naar een parochie waarbij vooralsnog vijf kerken open blijven. De parochie H. Gabriël is niet de eerste en zeker niet de laatste parochie die kerken sluit. Maar men denkt oprecht op tijd te zijn om de toekomst gestalte te geven. Door tegelijkertijd ook de organisatiestructuur aan te pakken wordt er ruimte gecreëerd voor waar het, volgens het bestuur en het pastoraal team, echt om gaat. “We bouwen vanuit één gemeenschappelijke missie aan katholieke presentie” zegt Theo Reuling. “Samen één parochie zijn. Het pastoraal team en het bestuur hebben daarbij een bijbels perspectief: de herders dichter bij de kudde en de kudde kent haar herders. We gaan daarin op zoek en houden contact met mensen in de parochie. De pastores staan dichter bij de vrijwilligers en de vrijwilligers staan dichter bij het pastoraal team.” Waaraan pastoor Jansen toevoegt “Gelovige mensen die God danken of om hulp vragen. In verbondenheid met elkaar, met de parochie en met de kerk. Zo wil God aanwezig zijn in ons midden en dat dit kan. In die toekomst geloven wij.”

De parochie heeft inmiddels de data van de laatste weekendvieringen in de te sluiten kerken van Braamt, Kilder, Loil, Nieuw-Dijk, Nieuw Wehl en Stokkum bekend gemaakt. Eind maart zullen hier de laatste weekendvieringen zijn, in mei zal in Braamt de laatste weekendviering zijn. Vanaf dat moment zullen de parochianen in die geloofskernen in Beek, Didam, s’-Heerenberg, Wehl of Zeddam een nieuw ‘huis’ vinden voor het vieren van het gemeenschappelijk geloof. De toekomst van de te sluiten kerkgebouwen is nog ongewis, maar in de periode tot de definitieve sluiting kan er nog gevierd worden bij lokale gebeurtenissen zoals schuttersfeesten, kermis, carnaval en bij uitvaarten en huwelijken, als daar nog behoefte aan is. In de weekenden zullen er verder geen vieringen meer plaatsvinden. Uiterlijk mei 2019 zullen de gebouwen uiteindelijk definitief aan de ‘eredienst worden onttrokken’. U kunt de ontwikkelingen rondom de parochie H. Gabriël volgen via de website www.parochiegabriel.nl of de Facebookpagina parochiegabriel.

Meer berichten