Bloeiende akkerranden zorgen vergroten de biodiversiteit
Bloeiende akkerranden zorgen vergroten de biodiversiteit (Foto: Freddy van Dijken)

Biodiversiteit in Montferland krijgt impuls

Het gaat slecht met de biodiversiteit. D66 Montferland vindt het tijd dat daar wat aan gebeurt. Tijdens de raadsvergadering op 27 september riep D66 in een motie het college van burgemeester en wethouders op een integrale visie en uitvoeringsagenda ter bevordering van biodiversiteit op te stellen. Ook andere partijen zien hier de noodzaak van in. PvdA, VVD en Lokaal Belang Montferland sloten zich aan als mede-indieners. Verder kreeg de motie steun van Lijst Groot Montferland. Alleen het voltallige CDA stemde tegen deze motie.

MONTFERLAND - Voor de leefbaarheid in Montferland kunnen we niet zonder biodiversiteit. Ecosystemen en soortenrijkdom zorgen bijvoorbeeld voor een betere kwaliteit van onze leefomgeving en de bestuiving van (landbouw-) gewassen. Ook draagt de bevordering van biodiversiteit bij aan de uitstraling van Montferland als toeristisch trekpleister voor fiets- en natuurliefhebbers en als aantrekkelijke vestigingsplaats.

De dramatische afname van biodiversiteit wordt steeds duidelijker. Soortenrijkdom van zowel flora en fauna gaat hard achteruit mede als gevolg van menselijke invloeden. Fractievoorzitter Freddy van Dijken: ”We hebben veel groen in Montferland maar door bijvoorbeeld natuuronvriendelijk beheer draagt het nauwelijks bij aan meer biodiversiteit. Ook was het interessant om te zien dat tijdens de raadsbehandeling van deze motie op basis van een inhoudelijke discussie samenwerkingsverbanden kunnen ontstaan tussen oppositie en coalitie.”

D66 vindt dat het behoud en herstel van karakteristieke landschapselementen die bijdragen aan de bevordering van biodiversiteit een verantwoordelijkheid is van zowel grondeigenaren als de gemeente. Raadslid Mark Heebing: ”Dit is een fantastische stap om te werken aan een mooi groen Montferland met oog voor biodiversiteit. D66 is de meest groene partij in Montferland en we zijn verheugd hierin steun te vinden van meer partijen.”

Er zijn momenteel nog veel onbenutte kansen. Bijvoorbeeld natuurlijk groen- en bermbeheer, braakliggende terreinen en gevarieerde beplanting zijn bij uitstek geschikt voor de bevordering van biodiversiteit. Al deze aspecten en meer zullen onderzocht worden hoe deze bij kunnen dragen aan de bevordering van biodiversiteit binnen onze gemeente. Hoe dit precies vorm gegeven wordt, gaat tot uitdrukking komen in de uit te werken integrale visie en uitvoeringsagenda.

Meer berichten