Bij VV 't Peeske ondertekenden 8 fractievoorzitters het nieuwe Raadsakkoord. Foto: Karin van der Velden

Bij VV 't Peeske ondertekenden 8 fractievoorzitters het nieuwe Raadsakkoord. Foto: Karin van der Velden

‘Samenwerken voor de inwoners van Montferland’

Politiek

Didam - De gemeenteraad van Montferland is de laatste jaren nogal eens negatief in het nieuws gekomen. Na de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 werd hoopvol gestart met een nieuwe politieke samenstelling. Oppositie werd ineens coalitie. Maar dat was geen garantie voor succes. Na het klappen van de coalitie in februari werd besloten om goed in de spiegel te kijken en er werd een frisse start gemaakt. Vorige week werd een nieuw Raadsakkoord door alle fractievoorzitters ondertekend.

Door Karin van der Velden

Burgemeester Harry de Vries is trots op het document dat er ligt, maar nog meer op de manier waarop het tot stand is gekomen: “Dit Raadsakkoord is een bijzonder document, het is een goede basis voor de bestuurscultuur die we nodig hebben. Daarmee kunnen we de dingen doen die maken dat Montferland de mooiste gemeente is en blijft. De acht fracties hebben er de afgelopen veel tijd en energie in gestoken. Daarmee is het een document geworden van alle 25 raadsleden. Partijen moesten soms even slikken, geven en nemen voor het unanieme verhaal dat het is geworden.” 

Handtekeningen
De unanimiteit wordt bevestigd met acht handtekeningen van de fractievoorzitters op een plateau dat in de raadszaal komt te hangen. Het document wordt formeel bekrachtigd in de raadsvergadering van 11 mei.

De gemeente
wil een
betrouwbare
partner zijn

Martin Som, fractievoorzitter van de VVD vertelt dat elke fractie aan het begin van het proces drie speerpunten mocht aangeven. De overeenkomsten werden genoteerd en er volgden onderhandelingen over de onderwerpen waarover partijen verschillende standpunten hadden. 

Competenties wethouders
De volgende stap is het afronden van een competentieonderzoek voor de nieuw te benoemen wethouders. Daarover zegt CDA-voorman John Teunissen: “Elke partij kon een kandidaat naar voren schuiven, die langs een meetlat wordt gelegd. De uitkomst van het onderzoek naar de eigen wethouder wordt teruggekoppeld naar de fractievoorzitter.” Els Rutting van de PvdA benadrukt dat samenwerking noodzakelijk is, wil het raadsakkoord kans van slagen hebben: “Het profiel voor de wethouders is een openbaar stuk. Belangrijke maatstaven zijn dat iemand kan samenwerken, empathisch vermogen heeft en compromissen kan sluiten.” De eenmansfractie van Toon Schepers schuift geen wethouder naar voren.

Het Raadsakkoord
In het Raadsakkoord, een boekje met tien pagina’s tekst, worden zes speerpunten besproken. Het belangrijkste punt is het herstel van vertrouwen in de politiek. De inbreng van de burger mag groot zijn. Een grotere rol voor dorps- en wijkraden, het samenstellen van burgerpanels en vereenvoudiging van de communicatie moeten zorgen voor draagvlak onder de bevolking. Montferland is een plattelandsgemeente met kleine kernen, groen en natuur. Dat moet gekoesterd worden. Woningbouw, Montferland gaat 1500 woningen bouwen, vindt plaats met oog voor het belang van het unieke buitengebied én moet betaalbaar en energieneutraal zijn. Inwoners moeten zich thuis voelen. Voor gemeenschapszin en naoberschap zijn verenigingen, sport en cultuur van belang. De raad wil dat iedereen kan meedoen en dat kinderen opgroeien met gelijke kansen. Het Integraal Kind Centrum in ‘s-Heerenberg moet in 2025 de deuren openen.

Ook als het gaat om zorg, wil de gemeente een betrouwbare partner zijn, er komt een nieuwe visie op het sociaal domein. De Montferlandse regels rond de Jeugdwet, WMO, Werk & Inkomen en de Participatiewet zullen een samenhangend beeld vormen. De gemeente blijft daarbij vertrouwen op de kracht van de samenleving en op de inzet van vrijwilligers, met ondersteuning voor mantelzorgers, die een zware taak hebben. Er komt meer aandacht voor preventie, waardoor mensen langer mee kunnen doen.
In Montferland vechten recreatie en toerisme met belangen om de logistieke sector te versterken. Het college krijgt geen toestemming om nieuwe gronden aan te kopen voor bedrijventerreinen. Bestaande bedrijventerreinen krijgen een opknapbeurt. Door samen te werken met Emmerik wil Montferland de overlast van arbeidsmigranten verminderen. Montferland kiest voor aansluiting bij de Regio Achterhoek, is lid geworden van de Liemerse Ambassade en blijft samenwerken met de Groene Metropool Regio.

Els Rutting:
‘Er moet gas
op, maar wel
met de kop
erbij’  


De volgende stap
“Iemand moet het initiatief nemen”, zegt John Teunissen. “Morgen doe ik een belrondje langs alle partijen. Voor eind juni moet er een collegeprogramma zijn, waarin staat hoe de wethouders uitvoering gaan geven aan het raadsakkoord.” Els Rutting: “Er moet gas op, maar wel met de kop erbij.”

In de kantine van Voetbalvereniging ‘t Peeske, waar de presentatie van het raadsakkoord plaatsvond, heerste een ontspannen sfeer. De fractievoorzitters zijn duidelijk blij met het nieuwe akkoord. Ze zijn ook unaniem in de complimenten voor burgemeester Harry de Vries: “Hij kwam in een moeilijke tijd en we hebben het hem niet gemakkelijk gemaakt.”

Advertenties doorgeplaatst vanuit Montferland Journaal